Wat na een auto-ongeval ?

De aangifte van een ongeval

Elke ongevalsaangifte dient zo snel mogelijk aan ons te worden aangegeven. Dit dient schriftelijk te gebeuren door het invullen van het Europees aanrijdingsformulier. De aangifte van het ongeval moet binnen de 8 dagen aan de verzekeraar overgemaakt worden. Het is immers van het grootste belang dat dit document correct en zorgvuldig wordt ingevuld.

Het aanrijdingsformulier heeft een voor- en achterkant.

De voorkant moet op de plaats van het ongeval ingevuld worden. Zorg ervoor dat de doorslag duidelijk leesbaar is. Elke partij kiest een vakje; een blauw vakje voor voertuig A en een geel vakje voor voertuig B.

Opgelet : vanaf het moment dat het formulier ingevuld en ondertekend is door de beide partijen, mag er achteraf niets meer eenzijdig gewijzigd worden.

De achterzijde kunt u thuis of samen met ons op kantoor invullen. Dit gedeelte laat u toe om ons al de nodige inlichtingen te verschaffen betreffende de verbaliserende overheid, gegevens van uw hersteller, namen en adressen van gewonden, uw BTW-stelsel,… .  Deze gegevens hebben geen enkele waarde als bewijs voor de rechtbank.

Wanneer moet ik de politie waarschuwen?
  • Indien er gekwetsten zijn, bent u steeds verplicht de politie te verwittigen. U dient ook een verklaring af te leggen binnen de 24 uur.
  • Wanneer er betwisting is, de andere bestuurder weigert zijn versie te geven (geen boorddocumenten, …) of wanneer u vermoedt dat de tegenpartij vb. in staat van dronkenschap verkeert raden wij u aan om eveneens de politie te waarschuwen.
  • Wanneer er schade aan uw voertuig is en de tegenpartij vluchtmisdrijf pleegt.
De schadeloosstelling

U BENT AANSPRAKELIJK:

Wanneer vaststaat dat uw aansprakelijkheid betrokken is dan zal de verzekeringsmaatschappij de tegenpartij vergoeden op basis van zijn opgelopen schade.  Uw verzekeringpremie zal het volgend jaar dan stijgen.

Wanneer er enkel stoffelijke schade is, en er is slechts geringe schade aan de tegenpartij (fiets, auto,…) dan kan het interessant zijn om met de tegenpartij tot een minnelijke schaderegeling te komen.  waarom?  Gezien de premie zal stijgen!  Het kan dus best dat u in totaal meer betaalt aan meer premie dan het bedrag van de schade aan de tegenpartij.

U BENT NIET AANSPRAKELIJK:

Indien vaststaat dat u in uw recht bent dan u aanspraak maken op de door u opgelopen stoffelijke

en onstoffelijke schade (medische kosten, gebruiksderving, arbeidsongeschiktheid,…).

ER KAN GEEN AANSPRAKELIJKHEID WORDEN BEPAALD:

Indien geen van beide partijen onmiddellijk aansprakelijk gesteld kan worden, dient er een procedure opgestart te worden.  Zowel de stoffelijke als de lichamelijke schade worden bepaald.  Er is eventueel wel dekking en vergoeding door de omniumverzekeraar.

De rechtsbijstandverzekeraar wordt onmiddellijk ingeschakeld en de tegenpartij wordt ingebreke gesteld.  Indien er een proces-verbaal werd opgemaakt, zal dit worden overgemaakt aan het Parket.  Het Parket kan dan beslissen wie er aansprakelijk zal zijn voor de schade ofwel wordt het dossier geseponeerd.  Ondertussen trachten de verzekeringsmaatschappijen onderling uit te maken wie er aansprakelijk gesteld wordt om eventueel tot een minnelijke schikking te komen.  Gebeurt dit niet dan wordt de schade via de rechtbank teruggevorderd, maar deze procedure kan maanden tot zelfs jaren aanslepen.

De vergoeding van uw stoffelijke schade

De RDR conventie : Indien het ongeval in België gebeurde en er voldaan wordt aan bepaalde criteria, dan komt het ongeval in aanmerking voor regeling in RDR (Réglement Direct / Directe Regeling). Er zal een directe regeling zijn van het schadegeval. De schade wordt in eerste instantie betaald door uw eigen verzekeraar en niet door de maatschappij van de tegenpartij. Dit heeft als voordeel dat wij snel tot expertise en vergoeding kunnen overgaan. De eigen verzekeraar recupereert achteraf de vergoeding op de maatschappij van de tegenpartij.

De schade aan uw voertuig wordt bepaald door de uitvoering van een expertise. De verzekeringsmaatschappij stelt een expert aan die de omvang van uw schade zal vaststellen bij de hersteller. Dringende herstellingen aan uw wagen mogen onmiddellijk zonder expertise uitgevoerd worden. Eens er een akkoord is (tussen expert en hersteller) over de omvang van de schade kan er tot vergoeding worden overgegaan. De verzekeringsmaatschappij betaalt rechtstreeks aan de verzekerde of aan de hersteller. Het schadebedrag wordt nog vermeerderd met een aantal dagen derving + de niet-recupereerbare BTW. Uiteraard hebt u ook steeds vrije keuze of u de schade aan het voertuig al dan niet laat herstellen.

Andere stoffelijke schade dient bewezen te worden aan de hand van aankoopfacturen, herstelfacturen, …

Uw lichamelijke schade

Wanneer u gekwetst bent, of een inzittende dient u zo snel mogelijk een geneesheer te raadplegen om de aard van uw kwetsuren vast te stellen. Indien het om een arbeidsweg ongeval gaat, dient u eveneens de verzekering arbeidsongevallen van uw werkgever op de hoogte te brengen.

Vergeet ook niet om aangifte te doen bij uw mutualiteit. Uw rechtsbijstandsverzekeraar zal dan het nodige doen om uw rechten te doen gelden. U krijgt vergoeding voor uw medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit of erger in geval van overlijden. Bijkomende vergoedingen zoals morele schade, esthetische schade worden ook vergoed.