Wat is en doet een syndicus ?

 

Wanneer binnen een gebouw of groep van gebouwen de kavels (“panden”, appartementen, staanplaatsen, …) toebehoren aan verschillende eigenaars zijn deze individuele kaveleigenaars tevens voor een stuk mede-eigenaar van de gemeenschappelijke gebouwdelen, zoals het dak, de centrale inkomhal, de lift of de tuin.

Men spreekt in dat verband van “mede-eigendom” en de “vereniging van mede-eigenaars” (= alle eigenaars van het betrokken gebouw).

De syndicus (soms ook de beheerder genoemd):

– is het officiële orgaan van de mede-eigendom

– is in die optiek de erkende mandataris van de vereniging van mede-eigenaars en vertegenwoordigt deze in rechte

– stelt alle wettelijke handelingen omschreven in het burgerlijk wetboek onder art. 577-8 § 4:

 • het bijeenroepen van de algemene vergadering op de voorziene dagen of bij dringend te nemen beslissingen

 • het notuleren van de beslissingen van de algemene vergadering

 • het uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering der mede-eigenaars (die aan de basis de globale zeggenschap en het beslissingsrecht heeft en behoudt)

 • het nemen van alle bewarende maatregelen en het stellen van daden van voorlopig beheer

 • het beheren van het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars

 • het vertegenwoordigen van de mede-eigenaars, zowel in rechte als bij het beheer van de gemeenschappelijke zaken

 • het in geval van een verkoop overmaken van een schuldenstaat van de verkoper binnen de 15 dagen vanaf het verzoek van de notaris

 • het meedelen van de datum van de algemene vergadering aan de bewoners van het gebouw die geen eigen stemrecht hebben

– heeft als dagdagelijkse taken o.a.:

 • het beheer van de rekeningen (opmaken, begroting, opvragen provisies, opmaken onkostenverdelingen, debiteurenbeheer, …)

 • het toezicht op en de regelmatige controle van de contracten en de gemeenschappelijke delen

 • de bestelling van alle voorzieningen

 • het leiding geven aan de eventuele huisbewaarder

 • de toepassing van het reglement van orde

 • bemiddeling tussen de mede-eigenaars

 • het beheer van de gemeenschappelijke schadegevallen

– belangrijk om weten is nog dat de syndicus

 • verantwoordelijk is voor zijn bestuur en zijn bevoegdheid niet mag overdragen zonder toestemming van de algemene vergadering en dan nog slechts voor een beperkte duur of voor een bepaalde, welomschreven opdracht

 • in principe door de algemene vergadering wordt benoemd.  Wanneer hij via het reglement van mede-eigendom wordt aangesteld, loopt zijn mandaat slechts tot de allereerste vergadering

 • slechts kan aangesteld worden voor termijnen van maximum 5 jaar, weliswaar steeds hernieuwbaar

 • geen verbintenissen kan aangaan die verder reiken dan zijn mandaat tenzij via de beslissingen van de algemene vergadering.