Privacyverklaring – Beheer BV

Conform de Europese verordening voor Gegevensbescherming van Persoonsgegevens (GDPR)

1   Algemeen

BEHEER BV hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

BEHEER BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit impliceert in ieder geval dat

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in huidige Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop attent willen maken en deze willen respecteren.

Als BEHEER BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij nemen wij de rol op van Verwerkingsverantwoordelijke alsook van Verwerker. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

BEHEER BV

Zetel: Amerikalei 132, 2000 Antwerpen

Contactpersonen:

 • verantwoordelijke GDPR i.v.m. de SYNDICUS-activiteiten
 • verantwoordelijke GDPR i.v.m. de RENTMEESTER-activiteiten
 • verantwoordelijke GDPR i.v.m. de activiteiten als VASTGOEDMAKELAAR
 • verantwoordelijke GDPR i.v.m. de dagelijkse werking van beheer, boekhouding en personeelsbeleid

Emailadres: info@beheer.be

 

2   Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

Uw persoonsgegevens worden door BEHEER BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Situering Omschrijving Doel verwerkingsgrond
Personeelsbeheer Rekrutering en selectie Rekrutering en selectie gerechtvaardigd belang
Eigen werking – beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent
– algemeen informeren van klanten/leveranciers
– registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister
– registratie van telefonische contacten
beheer van alle informatie omtrent klanten, leveranciers, netwerk en professionele relaties in ruime interpretatie. gerechtvaardigd belang
Eigen werking – Algemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturen Algemene boekhouding Wettelijke verplichtingen
Commerciële activiteit – Verwerking ifv de commerciële activiteiten als SYNDICUS Offertes, contracten specifiek voor commerciële activiteit als SYNDICUS gerechtvaardigd belang
Commerciële activiteit Verwerking ifv de commerciële activiteiten als RENTMEESTER Offertes, contracten specifiek voor commerciële activiteit als RENTMEESTER gerechtvaardigd belang
Commerciële activiteit verwerkingen ifv de commerciële activiteiten als VASTGOEDMAKELAAR icv verkoop & verhuur van panden Uitvoering van een overeenkomst (naar eigenaar)
gerechtmatigd belang (naar potentiëel geïnteresseerde of afnemer)

 

 3   Welke gegevens verwerken we ?

Volgende gegevens verwerken we van u:

Situering Omschrijving Categorie
Personeelsbeheer Rekrutering en selectie Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten
Eigen werking – beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent
– algemeen informeren van klanten/leveranciers
– registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister
– registratie van telefonische contacten
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten, financiële identificatiegegevens
Eigen werking – Algemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturen Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten, financiële identificatiegegevens
Commerciële activiteit – Verwerking ifv de commerciële activiteiten als SYNDICUS Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten, financiële identificatiegegevens
Commerciële activiteit Verwerking ifv de commerciële activiteiten als RENTMEESTER Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten, financiële identificatiegegevens
Commerciële activitei – verwerkingen ifv de commerciële activiteiten als VASTGOEDMAKELAAR

 

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten, financiële identificatiegegevens

 

 

4      Verstrekking aan derden (ontvangers)

Indien noodzakelijk voor de eerder omschreven verwerkingsdoeleinden, overhandigt BEHEER BV de gegevens aan derde partijen (ontvangers).

BEHEER BV kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval de rechtmatige ontvangers van gegevens bepaalde persoonsgegevens van contacten, klanten of van rechtspersonen aan lokale autoriteiten moeten voorleggen (cf. bv. in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen) of onveilig behandelen.

Volgende categorieën van ontvangers zijn van toepassing voor de verwerkingen zoals uitgevoerd door BEHEER BV:

Situering Omschrijving Beoogde ontvangers
Personeelsbeheer Rekrutering en selectie Externe adviseurs
Eigen werking – beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent
– algemeen informeren van klanten/leveranciers
– registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister
– registratie van telefonische contacten
Externe adviseurs
Eigen werking – Algemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturen Overheidsdiensten
Commerciële activiteit – Verwerking ifv de commerciële activiteiten als SYNDICUS geen
Commerciële activiteit Verwerking ifv de commerciële activiteiten als RENTMEESTER geen
Commerciële activiteit – verwerkingen ifv de commerciële activiteiten als VASTGOEDMAKELAAR Notarissen, Externe adviseurs

 

5      Kinderen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

6      Bewaartermijn

BEHEER BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en hetgeen op grond van de wet is vereist. Naast eventuele wettelijk van toepassing zijnde bewaartermijnen verbindt BEHEER BV zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste contact.

 

7      Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens BEHEER BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren technische maatregelen ter bescherming van onze ICT-middelen en de data welke er op verwerkt wordt;
 • we pseudonimiseren/anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we evalueren regelmatig de genomen technische en organisatorische maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

8      Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het laten wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via onze eerder vermelde contactgegevens kan u hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Bijkomend heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren alvorens gehoor te geven aan voornoemde verzoeken.

 

9      Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via onze contactgegevens en de contactpersonen zoals eerder beschreven in dit document (zie paragraaf 1: Algemeen).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, ook de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer genoemd. De contactgegevens hiervoor zijn als volgt:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.privacycommission.be

commission@privacycommission.be

tel = +32 (0)2 274 48 78

 

10      Wijziging privacyverklaring

BEHEER BV kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 18/05/2018.