Particulieren

VERZEKERINGEN VOOR PARTICULIEREN

Autoverzekeringen

De BA Autoverzekering is een verplichte verzekering voor wie zich met een motorvoertuig op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke terreinen begeeft.  Het begrip voertuig moet in de ruime zin bekeken worden en omvat naast voor de hand liggende voertuigen zoals personen- en vrachtwagens, motor- en bromfietsen, tractoren of kranen ook een elektrische rolstoel of een golfkarretje als u hiermee op de openbare weg rijdt.

Ook aanhangwagens dienen verzekerd te worden, al wordt hier een onderscheid gemaakt tussen aanhangwagens die:

 • aan het voertuig vasthangen. Hier geldt dan de verzekering van het voertuig ook voor de aanhangwagen.
 • niet aan het voertuig hangt. Deze dienen verzekert te worden via een aparte BA Autoverzekering. Uitgezonderd aanhangwagens met een MTM (= maximale toegelaten massa) onder 500 kg, landbouwaanhangwagens en werfvoertuigen.

Een overzicht van de mogelijke waarborgen:

 1. DE VERPLICHTE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (BA)

= wettelijk verplichte verzekering

Deze vergoedt de stoffelijke en lichamelijke schade van de slachtoffers van een ongeval en aan hun bezittingen. Een slachtoffer is al wie schade heeft ondervonden, met uitzondering van diegene die de schade veroorzaakt heeft. Het kan gaan om:

 • de passagiers in uw wagen
 • de bestuurder van het voertuig, als deze niet aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval
 • de bestuurder en de passagiers van andere voertuigen
 • zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, …)
 • ook de eigenaar van het voertuig, als deze passagier, bestuurder van een andere wagen of zwakke weggebruiker was
 1. RECHTSBIJSTAND

Na een verkeersongeval kan de aansprakelijkheid van alle betrokkenen en het bedrag van de te betalen schadevergoedingen betwist worden. Je bent het niet gewoon om daarover discussies te voeren en dus wil je iemand om uw belangen te verdedigen op die momenten. Je vreest bovendien voor de kosten van een gerechtelijke procedure die hoog kunnen oplopen, zeker als je een advocaat inhuurt.

Een rechtsbijstandsverzekering bied je 2 diensten aan :

 • de mogelijkheid om je rechten te doen gelden, in het kader van een minnelijke schikking of door naar de rechtbank te gaan
 • de tenlasteneming van je kosten : advocaatkosten, deurwaarderskosten, …
 1. KLEINE OMNIUM (GEDEELTELIJKE OMNIUM)

vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van de volgende waarborgen :

 • Brand: verzekert u tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen en ook de schade en kosten van het blussen in aanmerking.
 • Diefstal: vergoedt de materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
 • Glasbraak: verzekert u tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
 • Natuurkrachten: vergoedt de schade aan het voertuig als gevolg van natuurkrachten (zoals hagel, sneeuw,…).
 • Aanrijding met dieren: vergoedt de schade aan het voertuig die het gevolg is van een aanrijding met dieren.
 1. GROTE OMNIUM (VOLLEDIGE OMNIUM)

vergoedt de materiële schade aan uw voertuig ten gevolge van o.a. eigen fout, ongeval met vluchtmisdrijf, vandalisme, carjacking, … alsook de volgende waarborgen :

 • Brand: verzekert u tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen en ook de schade en kosten van het blussen in aanmerking.
 • Diefstal: vergoedt de materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
 • Glasbraak: verzekert u tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
 • Natuurkrachten: vergoedt de schade aan het voertuig als gevolg van natuurkrachten (zoals hagel, sneeuw,…).
 • Aanrijding met dieren: vergoedt de schade aan het voertuig die het gevolg is van een aanrijding met dieren.

Voor uw autoverzekering betaalt u een jaarlijkse premie die afhankelijk is van :

 • de aard van het voertuig (personen- of vrachtwagen, motorfiets,…)
 • het vermogen (uitgedrukt in KW / CC)
 • de leeftijd van de bestuurder
 • het aantal jaar dat de bestuurder een rijbewijs heeft
 • de regio waar de bestuurder woont
 • de schadehistoriek
Brandverzekeringen

Thuis! Eigendom of huurwoning, villa, rijhuis, appartement; met een ruime tuin of gezellig dakterras. Het is uw eigen stek en het geeft u en uw gezin de nodige geborgenheid. U kunt dus maar beter uw woning passend beschermen. Bovendien geldt deze verzekering ook voor uw vakantieverblijf of de studentenwoning van uw kinderen.

Waarom? Als huurder of eigenaar loopt u een aantal risico’s: overstroming, brand, inbraak tijdens uw vakantie, glasbreuk,… .  Niemand blijft gespaard van kleine en grote ongelukken in en om het huis, hoewel u de risico’s kan beperken.

De wet zegt dat elke brandverzekering minstens een aantal risico’s moet dekken, zoals brand, natuurrampen. Ze kan een dekking bieden voor:

 • uw materiële bezittingen: schade aan het gebouw en aan de inboedel
 • uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan andere personen (vb: de buren)

Daarnaast voorziet de brandverzekering ook de vergoeding van sommige kosten ten gevolge schade (vb: als men een tijd ergens anders onderdak moet zoeken).

Andere omstandigheden vallen onder de niet-verplichte dekkingen, waarvoor u wel het verzekeringscontract kan uitbreiden. (vb: schade die ontstaat door een stookolielek; diefstal uit uw woning).

BA Familiale verzekering

De verzekering BA Familiale is niet verplicht, maar toch sterk aan te raden. Het dekt de schade die u of iemand uit uw gezin zou veroorzaken aan derden. U betaalt maar een kleine premie en u hebt de zekerheid dat een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent geen aanleiding zal geven tot (heel) zware financiële gevolgen.

WAT VERZEKERT EEN BA FAMILIALE ?

Als u aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval in het kader van uw privé-leven, dan vergoedt de BA Familiale de slachtoffers. Ze verzekert materiële, lichamelijke en andere vormen van schade. De BA Familiale komt enkel tussen wanneer u voor een ongeval aansprakelijk wordt gesteld.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) is de verplichting om schade aan derden veroorzaakt door uzelf of door personen waarvoor u verantwoordelijk bent te herstellen. Met “derden” wordt bedoeld elke persoon waarmee u geen contractuele band heeft in het kader van een schade. De verantwoordelijkheid geldt in alle omstandigheden: tijdens het sporten, terwijl u in de tuin werkt, tijdens uw vakantie in een hotel,… .

Of u echt aansprakelijk bent voor een ongeval hangt af van de omstandigheden en er moeten minstens 3 voorwaarden vervuld zijn: u moet een FOUT hebben begaan, anderen moeten SCHADE hebben ondervonden en de schade moet het gevolg zijn van die fout (oorzakelijk verband tussen de fout en de schade).

WIE IS ER VERZEKERD ?

De familiale verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid en die van de personen voor wie u verantwoordelijk bent. Niet alleen de leden van uw gezin, maar het kan gaan om:

 • uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner met wie u onder hetzelfde dak woont
 • alle personen die bij u wonen, ook al staan ze niet op uw adres ingeschreven (vb. kinderen van een gescheiden koppel met co-ouderschap, de kinderen van uw partner) en zelfs als ze niet op het adres verblijven (vb. kot studenten, kinderen die op reis vertrekken)
 • mensen die tijdelijk bij u verblijven (vb. uitwisselingsstudent, een au pair). Laat dit wel even weten aan uw verzekeraar.
 • personen die u onder uw hoede heeft (vb. minderjarige kinderen tijdens een verjaardagsfeestje; die bij u komen logeren)
 • mensen die zorgen voor uw kinderen of uw huisdieren
 • personen die u helpen in het huishouden (assistenten, thuiszorg, huispersoneel,…) voor de schade die ze toebrengen aan andere personen, niet aan uzelf of uw woning.
 • uw huisdieren
 • uw woning, uw tuin (vb. vallende bomen,…)

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u de keuze uit verschillende formules:

 • gezinsformule: vanaf 2 inwonende personen
 • formule alleenstaande: enkel verzekeringsnemer zonder inwonende personen
 • formule derde leeftijd: wanneer één van de verzekeringsnemer de leeftijd van 60 heeft bereikt
Persoonlijke ongevallen

De verzekering BA Familiale is niet verplicht, maar toch sterk aan te raden. Het dekt de schade die u of iemand uit uw gezin zou veroorzaken aan derden. U betaalt maar een kleine premie en u hebt de zekerheid dat een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent geen aanleiding zal geven tot (heel) zware financiële gevolgen.

WAT VERZEKERT EEN BA FAMILIALE ?

Als u aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval in het kader van uw privé-leven, dan vergoedt de BA Familiale de slachtoffers. Ze verzekert materiële, lichamelijke en andere vormen van schade. De BA Familiale komt enkel tussen wanneer u voor een ongeval aansprakelijk wordt gesteld.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) is de verplichting om schade aan derden veroorzaakt door uzelf of door personen waarvoor u verantwoordelijk bent te herstellen. Met “derden” wordt bedoeld elke persoon waarmee u geen contractuele band heeft in het kader van een schade. De verantwoordelijkheid geldt in alle omstandigheden: tijdens het sporten, terwijl u in de tuin werkt, tijdens uw vakantie in een hotel,… .

Of u echt aansprakelijk bent voor een ongeval hangt af van de omstandigheden en er moeten minstens 3 voorwaarden vervuld zijn: u moet een FOUT hebben begaan, anderen moeten SCHADE hebben ondervonden en de schade moet het gevolg zijn van die fout (oorzakelijk verband tussen de fout en de schade).

WIE IS ER VERZEKERD ?

De familiale verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid en die van de personen voor wie u verantwoordelijk bent. Niet alleen de leden van uw gezin, maar het kan gaan om:

 • uw echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner met wie u onder hetzelfde dak woont
 • alle personen die bij u wonen, ook al staan ze niet op uw adres ingeschreven (vb. kinderen van een gescheiden koppel met co-ouderschap, de kinderen van uw partner) en zelfs als ze niet op het adres verblijven (vb. kot studenten, kinderen die op reis vertrekken)
 • mensen die tijdelijk bij u verblijven (vb. uitwisselingsstudent, een au pair). Laat dit wel even weten aan uw verzekeraar.
 • personen die u onder uw hoede heeft (vb. minderjarige kinderen tijdens een verjaardagsfeestje; die bij u komen logeren)
 • mensen die zorgen voor uw kinderen of uw huisdieren
 • personen die u helpen in het huishouden (assistenten, thuiszorg, huispersoneel,…) voor de schade die ze toebrengen aan andere personen, niet aan uzelf of uw woning.
 • uw huisdieren
 • uw woning, uw tuin (vb. vallende bomen,…)

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u de keuze uit verschillende formules:

 • gezinsformule: vanaf 2 inwonende personen
 • formule alleenstaande: enkel verzekeringsnemer zonder inwonende personen
 • formule derde leeftijd: wanneer één van de verzekeringsnemer de leeftijd van 60 heeft bereikt
Ongevallen bestuurder

= bestuurdersverzekering

Wanneer u als bestuurder een ongeval veroorzaakt en in het ongelijk gesteld wordt, dan wordt de materiële en lichamelijke schade aan slachtoffers (in uw wagen of in andere betrokken voertuigen) gedekt door uw BA Autoverzekering. Uw eigen verwondingen worden niet vergoed.

Een bestuurdersverzekering kan tussenkomen in:

 • medische kosten en ziekenhuisopname; na tussenkomst van het ziekenfonds
 • tijdelijke of blijvende invaliditeit (vervangingsinkomen dat rekening houdt met de mentale en lichamelijke beperking, de graad van handicap,…)
 • overlijden (uw familie ontvangt een bedrag als u in een verkeersongeval overlijdt)
 • arbeidsongeschiktheid (inkomensverlies omdat u gedurende een bepaalde periode niet kan werken)

Als bestuurder van een motorvoertuig wordt u dankzij deze verzekering vergoed voor de lichamelijke letsels die u bij een verkeersongeval oploopt.

Bijstandsverzekering

Met een polis Bijstand bekomt u een internationaal helpende hand als u geconfronteerd wordt met pech of een ongeval met uw auto. Deze verzekering zal u, afhankelijk van de gekozen verzekering gedurende het hele jaar of gedurende een bepaalde periode beschermen, in België en/of in het buitenland (Europa of wereldwijd).

Deze bijstandsverzekering kan gecombineerd worden met een reisverzekering of andere bijstandsverzekering met inbegrip van hulp bij verlies van bagage, ondersteuning bij problemen op het thuisfront en/of een annuleringsverzekering.

WIE WORDT ER VERZEKERD ?

Alle personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn kunnen genieten van de bijstand aan personen, evenals de personen die zich in het verzekerd voertuig bevinden op het moment van een ongeval of pech.

WAT WORDT ER GEDEKT ?

De BIJSTANDSVERZEKERING VOERTUIGEN geeft u recht op de volgende diensten als u pech krijgt of wanneer u in een ongeval betrokken raakt, namelijk:

 • pechverhelping ter plaatse
 • het wegslepen van uw wagen
 • Soms wordt er onder bepaalde voorwaarden ook tussenkomst voorzien voor:
 • een eventuele vervangwagen
 • hotelkosten als u niet weg kan
 • dienstverlening in het buitenland

De BIJSTANDSVERZEKERING PERSONEN komt tussen voor de medische en hospitalisatiekosten die u maakt ten gevolge van uw verblijf in het buitenland. Evenals alle praktische problemen die kunnen voortvloeien uit ziekte of ongeval worden u door deze verzekering uit handen genomen:

 • repatriëring
 • heen- en terugreis van een familielid
 • begeleide terugkeer van de kinderen
 • eventuele extra hotelkosten
 • verlenen van rechtskundige of technische bijstand na een ongeval
Hospitalisatieverzekering

Bent u in blijde verwachting? Kreeg u een ongeval met de motor? Moet u een chirurgische ingreep ondergaan? Jaarlijks verblijven veel personen in het ziekenhuis. Zelfs voor een korte periode kunnen de kosten daaromtrent snel oplopen. Gelukkig wordt een deel van uw kosten terugbetaald door uw ziekenfonds, maar die dekking is niet volledig. De te betalen supplementen kunnen hoog oplopen als u vb. in een eenpersoonskamer ligt. Hiervoor kan de hospitalisatieverzekering tussenkomen om het bedrag dat u uiteindelijk zelf moet betalen toch te beperken.

WIE WORDT ER VERZEKERD ?

De hospitalisatieverzekering dekt diegene die het contract afsloot. Als u een bijkomende premie betaalt, kan u de dekking uitbreiden naar andere gezinsleden, zoals:

 • uw partner, zelfs al heeft u geen samenlevingscontract of bent u niet getrouwd
 • de kinderen die u ten laste heeft, zelfs al wonen ze niet op uw adres wegens co-ouderschap of in het geval van kot studenten
 • de kinderen van uw partner

WAT DEKT DE HOSPITALISATIEVERZEKERING ?

De hospitalisatieverzekering vormt een aanvulling op de verplichte verzekering “gezondheidszorg”. De kosten die u moet betalen, worden pas na tussenkomst van uw ziekenfonds terugbetaald.

Naargelang de contractuele voorwaarden en bepalingen kan een hospitalisatieverzekering u vergoeden voor:

 • uw hospitalisatiekosten: doktersrekeningen, kosten voor medische verzorging, kamerprijs, uitgaven voor geneesmiddelen en medisch materiaal,… zowel in België als in het buitenland
 • uw ambulante kosten: raadplegingen in het ziekenhuis, geneesmiddelen, radiografieën,… 30 dagen voor en 90 dagen na uw opname in het ziekenhuis
 • uw kosten voor thuisverpleging na een verblijf in het ziekenhuis of de kosten voor de opvang van uw kinderen
 • uw kosten voor de behandeling van een aantal ernstige ziekten (kanker, ziekte van Parkinson,…) als uw contract dat uitdrukkelijk voorziet

Een hospitalisatieverzekering is dan ook meer dan ooit noodzakelijk. Daarom stellen wij u onze polis hospitalisatie voor die alle kosten terugbetaalt. U kiest waar, door wie en in welke kamer u behandeld wenst te worden. Nog sterker, de maatschappij bepaalt contractueel dat eenmaal u bij hen verzekerd bent, zij u nooit meer mogen opzeggen!

De voordelen van een hospitalisatieverzekering:

 • opname 100% terugbetaling na ziekte, ongeval of bevalling
 • vrije keuze van arts, ziekenhuis en kamer (ook eenpersoonskamer)
 • geen wachttijd voor ziekte en ongeval
 • pre- en post-hospitalisatie (30 dagen voor en 90 dagen na uw opname)
 • plastische chirurgie na ziekte of ongeval, verpleeghotel, palliatieve zorgen, mortuariumkosten
 • onbeperkte duur en onbeperkt bedrag van uitbetaling
 • levenslang (aansluiten tot en met 69 jaar) en wereldwijd
 • uitbetaling vanaf de eerste ligdag, ook eendagskliniek
 • zwangerschap + bevalling is inbegrepen
 • ook bevallingen thuis, kraamzorg
 • eigen keuze van vrijstelling (=franchise)

Terugbetaling van alle medische kosten voor de ambulante behandeling die rechtstreeks verband houdt met 1 van opgenomen zware ziekten, zelfs zonder dat er een opname is geweest in het ziekenhuis. O.a. kanker, leukemie, ziekte van Parkinson, ziekte van Hodgkin, ziekte van Pompe, ziekte van Crohn, ziekte van Alzheimer, aids, diabetes, tuberculose, multiple sclerose, poliomyelitis, tetanus, virale hepatitis,…

Wij zoeken voor u steeds de beste voorwaarden aan de beste prijzen.

Levens- en overlijdensverzekering

Met de term “levensverzekering” worden zowel levens-, overlijdens- als gemengde verzekeringen bedoeld. Levens- en overlijdensverzekeringsproducten zijn verschillende zijden van dezelfde medaille. In veel gevallen worden beide producten gecombineerd in één contract, dan spreken we van een gemengde verzekering.

Er zijn veel mogelijke redenen om een levensverzekering af te sluiten, waaronder:

 • zorg voor uw familie garanderen: opdat uw familie (nabestaanden) niet financieel in de koude blijven staan als u sterft kan u een overlijdensverzekering afsluiten
 • inkomen voor de oude dag garanderen: Na een lange carrière kan iedereen genieten van een wettelijk pensioen, maar in de meeste gevallen zal dat pensioen heel wat lager liggen dan uw laatste loon. U bent waarschijnlijk een zekere levenscomfort gewoon en daar wil je niet op inboeten als u met pensioen gaat. Hiervoor kan je best op tijd beginnen sparen voor een aanvulling op uw wettelijk pensioen, wat mogelijk is via levensverzekeringsproducten.
 • sparen voor toekomstige lasten: u heeft vb. 3 jonge kinderen en wil ze later allemaal de kans geven om verder te studeren. Dit zal erg veel geld kosten, dus kan u er best op tijd rekening mee houden en ervoor beginnen te sparen. Door o.a. een levensverzekering af te sluiten kan u ervoor zorgen dat er voldoende geld zal zijn om alle studies te bekostigen voor het geval u vroegtijdig zou sterven.

Een levensverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar belooft een som geld te betalen ofwel:

 • als de verzekerde nog in leven is op de vastgelegde datum (vb. op zijn 65steverjaardag) = levensverzekering
 • als de verzekerde sterft = overlijdensverzekering

Soorten levensverzekeringen:

KAPITAALVERZEKERING

 • kapitaalverzekering bij leven
 • kapitaalverzekering bij overlijden (overlijdensverzekering)
 • kapitaalverzekering bij leven en overlijden

RENTEVERZEKERING

 • vaste rente: er wordt altijd uitgekeerd, leven/overlijden is niet van belang
 • lijfrente: om een uitkering te kunnen krijgen dient de verzekerde op de afgesproken datum in leven te zijn