Ondernemingen

VERZEKERINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN EN KMO’S

Autoverzekeringen (Bedrijfsvoertuigen)

Ook de verzekering van uw wagenpark verdient de nodige aandacht. Vanaf een zeker aantal voertuigen kan men de voertuigen in een vlootstructuur plaatsen, wat diverse voordelen met zich meebrengt:

 • integratie van al uw voertuigen in één polis
 • overzichtelijke en uniforme premiebetaling, al dan niet gesplitst
 • aantrekkelijke vloottarieven

Een overzicht van de mogelijke waarborgen:

 1. DE VERPLICHTE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID (BA)

Deze vergoedt de stoffelijke en lichamelijke schade aan anderen: andere bestuurders, inzittenden, voetgangers,… .

 1. RECHTSBIJSTAND

Verdedigt uw rechten als bestuurder of eigenaar van een voertuig.

 1. KLEINE OMNIUM (GEDEELTELIJKE OMNIUM)

Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van de volgende waarborgen:

 • Brand: verzekert u tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen en ook de schade en kosten van het blussen in aanmerking.
 • Diefstal: vergoedt de materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
 • Glasbraak: verzekert u tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
 • Natuurkrachten: vergoedt de schade aan het voertuig als gevolg van natuurkrachten (zoals hagel, sneeuw,…).
 • Aanrijding met dieren: vergoedt de schade aan het voertuig die het gevolg is van een aanrijding met dieren.
 1. GROTE OMNIUM (VOLLEDIGE OMNIUM)

Vergoedt de materiële schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van o.a. eigen fout, ongeval met vluchtmisdrijf, vandalisme,… alsook de volgende waarborgen:

 • Brand: verzekert u tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen en ook de schade en kosten van het blussen in aanmerking.
 • Diefstal: vergoedt de materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw wagen.
 • Glasbraak: verzekert u tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
 • Natuurkrachten: vergoedt de schade aan het voertuig als gevolg van natuurkrachten (zoals hagel, sneeuw,…).
 • Aanrijding met dieren: vergoedt de schade aan het voertuig die het gevolg is van een aanrijding met dieren.
Brandverzekeringen (handel en bedrijven)

Hoewel de brandverzekering geen verplichte verzekering is, is het toch noodzakelijk dat u uw bedrijfsgebouwen verzekert. Deze gebouwen zijn meestal essentieel voor de activiteit van uw onderneming. De verzekeraars bieden een praktisch volledig gamma van waarborgen aan, gaande van het klassieke brandrisico tot het verzekeren van uw aansprakelijkheden.

Afhankelijk van de grote van uw onderneming, uw activiteiten en de samenstelling van de bedrijfsgebouwen is de Brandverzekering Onderneming eenvoudiger dan de klassieke brandpolissen. Voor ondernemingen bestaande uit enkel kantoorgebouwen en voor vrije beroepen verwijzen wij u door naar onze polis Brand Particulier.

WELKE RISICO’S KUNNEN ONDERSCHREVEN WORDEN ?

BASISWAARBORGEN

 • Brand en aanverwante gevaren
 • De uitwerking van elektriciteit
 • Botsen tegen verzekerde goederen
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijs druk
 • Waterschade en schade door minerale oliën
 • Glasbraak

BIJKOMENDE WAARBORGEN

 • Reddingskosten om de schade te beperken
 • Onrechtstreekse verliezen
 • Ontdooiing van koopwaren: dekt de schade aan inhoud van diepvriezers en koelkasten door een temperatuurwijziging of –storing van het koelsysteem.
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid Gebouw
 • Verhaal van derden, verhaal van de huurders en gebruikers: Deze waarborg is enkel van toepassing bij materiële schade die het gevolg is van een gedekt schadegeval.
 • Diefstal, verlies, beschadiging en vandalisme van de verzekerde inhoud en waarden, als gevolg van een diefstal of poging tot diefstal.

WAARBORGUITBREIDING: BEDRIJFSSCHADE

Als uw gebouw onbruikbaar is (door brand- of waterschade) en er hierdoor een onderbreking van de normale bedrijfsvoering ontstaat dan kan dit aanleiding geven tot een belangrijk omzetverlies. De materiële schade wordt vergoedt door de brandverzekering, maar u moet nog altijd instaan voor de kosten om uw activiteit verder te zetten (vb. huren van een tijdelijke locatie, kosten van het personeel of huur van het pand,…). Uw inkomsten zijn veel lager of worden zelfs tot nul herleid. Het kan maanden duren tot uw activiteiten opnieuw hun normale niveau bereiken.

Met een verzekering Bedrijfsschade moet u zich over al deze problemen geen zorgen maken. Dankzij deze polis komt uw bedrijf niet in gevaar en beschikt u over de nodige financiële reserves om uw activiteiten snel opnieuw op te starten. Zo bent u zeker dat de continuïteit van uw bedrijf niet in het gedrang komt.

WAARBORGUITBREIDING: MACHINEBREUK

Uw bedrijfsmateriaal en voorraden vormen ook een belangrijk onderdeel van het patrimonium van uw bedrijf. Een defect, schade of verlies van een machine kan zware financiële gevolgen hebben.

Een tegenslag komt altijd op een ongelukkig moment. Hierdoor is het raadzaam om een verzekering voor uw materiaal af te sluiten.

WAARBORGUITBREIDING: ELEKTRONICA

Hardware en software vormen een groot kostenplaatje voor KMO’s. Maar vaak zijn ze essentieel voor uw bedrijf, waardoor het belangrijk is dat ze goed verzekert zijn bij een schadegeval. De polis Elektronica biedt u uitgebreide waarborgen, zoals:

 • dekking voor mogelijke schade aan computers, faxtoestellen, brand- en inbraakbeveiliging, telefooninstallatie, uw betaalterminal en ander elektronisch materiaal
 • de kosten om de data en de software opnieuw samen te stellen
 • de bijkomende kosten voor de huur van een vervangingsinstallatie, loonkosten, overuren, overbrenging naar andere lokalen,…
BA Onderneming

De polis BA Onderneming is bedoeld om u in te dekken tegen eventuele schade die u zou kunnen veroorzaken bij de uitoefening van uw werkzaamheden. Als voorwaarde wordt gesteld dat de schade is ontstaan door en tijdens de beroepsactiviteit: het verhandelen van goederen, het leveren van diensten, het vervaardigen van goederen.

De financiële gevolgen wanneer u aansprakelijk gesteld wordt kunnen een grote impact hebben op de resultaten van uw bedrijf. In sommige gevallen kan zelfs het voortbestaan van de onderneming in gevaar komen.

BA UITBATING

De polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating vergoedt de schade die wordt toegebracht aan derden, zowel de lichamelijke en stoffelijke schade. Deze verzekering dekt niet alleen de Burgerlijke Aansprakelijkheid van uzelf als bedrijfsleider, maar ook deze van uw vennoten, de verschillende personeelsleden en alle andere personen die deel uitmaken van uw onderneming (vb. medewerkers op interim basis).

BA NA LEVERING

De polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering beschermt u tegen schadeclaims van derden NA uitgevoerde werken of levering van goederen of diensten, zowel op contractuele als niet-contractuele basis. Het schadegeval doet zich dus voor op het moment dat u niet meer aanwezig bent en bijgevolg geen vat meer hebt op de omstandigheden (vb. een vergissing of een gebrek van het ontwerp, een gebrekkige of foute installatie,…). Deze verzekering dekt naast de stoffelijke schade ook de lichamelijke schade, milieuschade en de eventuele immateriële gevolgschade.

BA TOEVERTROUWD GOED

De polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Toevertrouwd Goed verzekert uw contractuele aansprakelijkheid. Daar waar het contract Burgerlijke Aansprakelijkheid geen tussenkomst verleent voor schade die u veroorzaakt aan uw eigen goederen is dit wel voorzien onder de waarborg “toevertrouwd goed” voor de schade die veroorzaakt wordt aan goederen die u door derden werden toevertrouwd of ter beschikking gesteld, in het kader van uw beroepsactiviteit. Deze verzekering dekt naast de stoffelijke schade ook de immateriële gevolgschade (vb. kostprijs voor de gebruiksderving van het goed). Deze polis geldt niet indien uzelf eigenaar bent van de goederen of bij verlies, diefstal of verdwijning. De polis loopt voor de volledige periode dat u de goederen onder uw toezicht en verantwoordelijkheid staan, alsook tijdens het transport van de goederen van en naar uw bedrijf.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Als ondernemer loopt u het risico verantwoordelijk te zijn en dus aansprakelijk gesteld te worden voor schade die u zou kunnen toebrengen aan klanten, leveranciers en derden, in het kader van uw beroepsactiviteiten en die van uw onderneming. De polis Beroepsaansprakelijkheid vergoedt de schade die wordt veroorzaakt door contractuele en beroepsfouten, alsook de financiële gevolgen van zware fouten of herhaaldelijke lichte fouten. Deze verzekering is verplicht voor sommige, vrije beroepen zoals:

 • (para-)medici: kinesisten, tandartsen, verpleegkundige, vroedvrouw,…
 • architecten
 • notarissen
 • verzekeringsmakelaars
Arbeidsongevallen

De verzekering Arbeidsongevallen is een wettelijk verplichte verzekering voor elke werkgever. Deze polis vergoedt de bedienden en de arbeiders wanneer ze een letsel oplopen ten gevolge van een arbeidsongeval of op de arbeidsweg. De verzekering dekt ook tijdelijke werkkrachten, artiesten, medewerkers met een leercontract, studenten tijdens een opleidingsstage,…

WAT IS EEN ARBEIDSONGEVAL ?

U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval wanneer u door een ongeval tijdens uw werk een letsel hebt opgelopen.

De werkgever is altijd verplicht de schade te vergoeden die een werknemer overkomt tijdens het werk, maar ook gedurende de hele arbeidsweg. Het geldt ook als het ongeval veroorzaakt is door zijn eigen schuld of door de schuld van een collega. Alleen als het slachtoffer het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt of als er sprake is van roekeloos gedrag, is de werkgever hiervoor niet aansprakelijk. In alle andere gevallen dient de werkgever de schade van het slachtoffer te vergoeden.

BASISDEKKINGEN

Forfaitaire wettelijke vergoeding van letselschade veroorzaakt door een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar of van het werk, berekend volgens de bezoldiging van de getroffene (beperkt tot het wettelijk plafond).

Deze vergoeding is uitkeerbaar bij:

 • overlijden
 • blijvende arbeidsongeschiktheid
 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Deze worden betaald in de vorm van een rente, kapitaal of dagvergoeding

 • loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden
 • vergoeding van medische kosten: medische verzorging, prothesen, verplaatsingen, hulp aan derden,…
ABR Verzekeringen

De polis “Alle bouwplaatsrisico’s” (=ABR) is een specifieke polis tijdens een nieuwbouw of verbouwingen. Ook de eventuele voorafgaandelijke afbraakwerken kunnen mee verzekerd worden. Het is een soort “omniumverzekering” voor uw bouwwerk.

Het grootste voordeel van een ABR-polis is dat er bij schade niet naar een aansprakelijke partij gezocht moet worden. De verzekering zal de schade aan de nieuwbouw / verbouwing vergoeden en zal deze niet op de betrokken partijen terugvorderen. Met een ABR-verzekering voorkomt u dat uw werf wordt stilgelegd, ingevolge lang aanslepende juridische discussies tussen aannemers, onderaannemers, architecten en dergelijke, om uit te zoeken wie er verantwoordelijk is voor een bepaalde schade.

Deze verzekering dekt zowel de eigenaar of bouwheer, de bouwpromotor, de aannemer, architect, ingenieur, veiligheidscoördinator,… met betrekking tot alle schade die veroorzaakt wordt aan de nieuwbouw of de verbouwingen. Ook de aansprakelijkheid tegenover derden / buren kan opgenomen worden in deze polis.

Een ABR-polis loopt de hele duurtijd van het bouwproject (de bouwperiode) en geeft ook een dekking gedurende 12 maanden erna (de onderhoudsperiode).

Bijstandsverzekering

Een groepsverzekering is een essentieel financieel instrument binnen een bedrijf. Deze polis biedt immers belangrijke voordelen op fiscaal en sociaal vlak.

WIE KOMT IN AANMERKING VOOR GROEPSVERZEKERING ?

Elke werknemer die een maandelijks salaris in een bedrijf ontvangt kan profiteren van een contract binnen uw groepsverzekering, en op voorwaarde dat de werkgever gekozen heeft om dit type van voordeel in het bedrijf te introduceren en open te stellen voor de categorie van het personeel waartoe de betrokken werknemer behoort.
De gebruikelijke categorieën zijn meestal werknemers, bedienden, kaderpersoneel, directie,…

WIE FINANCIERT DE GROEPSVERZEKERING ?

Uw groepsverzekeringscontract kan worden gefinancierd door het bedrijf en / of door persoonlijke bijdragen.

In de meeste gevallen wordt de groepsverzekering gefinancierd met een premie die bestaat uit een percentage van het loon, maar andere systemen zijn mogelijk (vb. aan de hand van een forfaitair bedrag).

Flexibele financiering is ook mogelijk en is vaak meer in overeenstemming met de realiteit van het loonbeleid binnen elk bedrijf en beter aangepast aan het profiel van het personeel (vb. premie volgens leeftijd waarbij de financiering stapsgewijs verhoogt).

ANDERE VOORDELEN

De groepsverzekering biedt belangrijke fiscale en sociale voordelen voor de werkgever. Maar ook de medewerker krijgt als het ware een hogere (uitgestelde) vergoeding in zijn loonzakje.

Wanneer een werknemer het bedrijf verlaat of moet verlaten, kan hij ofwel het tegoed overmaken naar de polis van zijn nieuwe werkgever, de uitstaande bedragen verder kapitaliseren bij zijn huidige werkgever of de polis met eigen middelen verder zetten. Dit geldt ook bij een faillissement van het bedrijf waar men is tewerkgesteld.